Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2017

20:40
9974 6a8c
Reposted fromniewychowana niewychowana
20:39
3078 2883
20:38
20:36
4657 457c
Reposted fromsarazation sarazation viacurlydreamer curlydreamer
20:35
Bolą mnie te niedziele, gdy idę sama przez odświętny tłum, idę i szukam kogoś - kto tu wśród ludzi jest tak samo sam...
— Agnieszka Osiecka
20:33
2046 76fb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
20:32
3113 079b
Reposted fromfairyland fairyland viablackheartgirl blackheartgirl
20:31
7948 8c9f
Reposted frommhsa mhsa viablackheartgirl blackheartgirl
20:28

Jackie (2016) dir. Pablo Larraín


20:28
7630 c000 500

utherking:

“Rebecca”, Alfred Hitchcock 1940.

Reposted fromSuzi Suzi viachrzrzrz chrzrzrz
20:27
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viablackheartgirl blackheartgirl
20:26
20:25
20:25
8550 c8ec
Reposted fromdelain delain viacurlydreamer curlydreamer
20:24
20:05
2496 724a 500

partofmypersonality:

Halina Poświatowska

20:03
9949 fea7
Reposted fromkrzysk krzysk viahope hope
20:01
Ludzie nie słuchają tylko czekają w kolejce do mówienia
— Volantification
19:34
0860 9686
Reposted fromLittleJack LittleJack viacurlydreamer curlydreamer

July 04 2015

19:01
3098 6599
Reposted fromrol rol viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl