Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2017

18:29
18:26
5210 c936
Reposted frommoai moai viaromantycznosc romantycznosc
18:07
6268 4eed

Everybody needs winking Neil Patrick Harris on their blog. 

Reposted fromlynusrynu lynusrynu viaromantycznosc romantycznosc
18:05
Albo wchodzisz do mojego życia, albo z niego znikaj. Proszę, nie stój w progu...
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl
18:04
Największym problemem komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy, by odpowiedzieć.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaromantycznosc romantycznosc
17:55
1622 8c66
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaromantycznosc romantycznosc
17:52
Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. 
— Lew Tołstoj
17:51
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieści
17:50
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viablackheartgirl blackheartgirl
17:50

April 12 2017

20:40
9974 6a8c
Reposted fromniewychowana niewychowana
20:39
3078 2883
20:38
20:36
20:35
Bolą mnie te niedziele, gdy idę sama przez odświętny tłum, idę i szukam kogoś - kto tu wśród ludzi jest tak samo sam...
— Agnieszka Osiecka
20:33
2046 76fb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
20:32
3113 079b
Reposted fromfairyland fairyland viablackheartgirl blackheartgirl
20:31
7948 8c9f
Reposted frommhsa mhsa viablackheartgirl blackheartgirl
20:28

Jackie (2016) dir. Pablo Larraín


20:28
7630 c000 500

utherking:

“Rebecca”, Alfred Hitchcock 1940.

Reposted fromSuzi Suzi viachrzrzrz chrzrzrz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl